Kalendárik
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

« späť
O nás » Stanovy

Stanovy

Návrh stanov občianského združenia:

Na prevzatie: (formát DOCX, veľkosť 28,3 kB)

 

Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA Žilina
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Čl.I
Úvodné ustanovenia

 1. Názov organizácie: Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA Žilina

  Sídlo: Partizánska 128/6, 013 24, Strečno

  Právna forma: občianske združenie

 2. Občianske združenie Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA Žilina (ďalej v texte aj len ako „TJLŽ“) je občianskym združením založeným podľa zákona Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 3 tohto zákona je právnickou osobou.

Čl. II
Ciele združenia

 1. Cieľom a poslaním je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj vo verejnoprospešnom, spoločenskom a kultúrnom živote, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
 2. Predmetom činnosti je vykonávanie záujmovej činnosti v telesnej výchove, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže i občanov zdravotne postihnutých, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, turistike a iných obdobných činnostiach a aktivitách, ochrana a tvorba životného prostredia.
 3. Poslaním združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby členov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
 4. Úlohy:
  1. propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport,
  2. zabezpečovať podľa svojich možností výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné, športové a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, nájme a výpožičke združenia,
  3. vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OZ i jej členov,
  4. rozvoj, prosperita a ochrana záujmov členov, poskytovanie odbornej, poradenskej a servisnej činnosti,
  5. vytváranie ekonomických, materiálnotechnic­kých, personálnych a odborných podmienok na činnosť telovýchovnej jednoty.

Čl. III
Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné, Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky bez ohradu na jeho politické presvedčenie, náboženské vyznanie. rasu. národnosť, pohlavie a vek. ktorý súhlasí so stanovami a požiada o členstvo.
 2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom združenia len so súhlasom zákonného zástupcu a s jeho osobnou zodpovednosťou za činnosť takéhoto člena.
 3. Združenie tvoria nasledovné kategórie členov:
  1. dočasný člen – stáva sa ním každý občan, ktorý sa prihlási k cieľom združenia, súhlasí so stanovami združenia, vnútornými predpismi združenia a zaplatí príslušný členský poplatok v danej výške a danej lehote, ktorý je stanovený vnútornými predpismi združenia, Dĺžka trvania dočasného členstva je 24 mesiacov, po ktorých uplynutí sa dočasný člen stáva riadnym, prípadne sa môže stať čestným členom na základe plnenia vnútorných predpisov združenia s výnimkou rozhodnutia o neprijatí za člena združenia členskou schôdzou,
  2. riadny člen – stáva sa ním každý dočasný člen po uplynutí obdobia 24 mesiacov, ktorý počas daného obdobia neporušil stanovy a vnútorné predpisy združenia, pravidelne platil členské príspevky v stanovenej výške a lehote a prejavuje záujem naďalej sa aktívne podieľať na plnení cieľov združenia,
  3. čestný člen – môže sa ním stať každý občan, ak bude akceptovaný členskou schôdzou. Je oslobodený od platenia členských príspevkov. Čestné členstvo je udeľované za mimoriadne zásluhy o rozvoj združenia, za dlhodobé riadne členstvo alebo za podieľanie sa na organizácii aktivít združenia a plnení jeho cieľov.
 4. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
 5. Práva členov:
  1. zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných obdobných aktivít ako i ďalších kultúrnospolo­čenských akcií usporadúvaných združením,
  2. zúčastňovať sa na členskej schôdzi,
  3. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie,
  4. dávať podnety, návrhy s pripomienkami a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
  5. mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť, dovŕšený vek 18 rokov a byť riadny alebo čestným členom.
 6. Povinnosti členov:
  1. dodržiavať stanovy združenia, vnútorné predpisy, plniť zverené úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,
  2. podieľať sa na činnosti združenia,
  3. funkcie, do ktorých boli zvolení vykonávať s náležitou starostlivosťou a ku prospechu združenia a jeho cieľov,
  4. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci združeniu a jej členom,
  5. pomáhať orgánom združenia v rozsahu svojich možností a schopností,
  6. riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky.
 7. Členstvo v združení vzniká schválením členskou schôdzou združenia.
 8. Členstvo v združení zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia, vylúčením člena, vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby alebo zánikom združenia. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza.

Čl. IV
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. členská schôdza,
 2. výbor,
 3. revízor.

Čl. V
Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorá sa skladá zo všetkých členov združenia, ktorí majú aktívne a pasívne volebné právo (Čl. III, bod. 5.e,).
 2. Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne na základe zvolania predsedom združenia.
 3. O zvolanie členskej schôdze môže predsedu združenia požiadať aj 1/3 členov združenia, pričom predseda je na základe tejto žiadostí povinný zvolať členskú schôdzu do 30 dní o doručenia písomného podnetu. Zasadnutia členskej schôdze vedie predseda združenia, ibaže by členská schôdza rozhodla inak.
 4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
  1. schvaľuje program členskej schôdze na začiatku zasadnutia,
  2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
  3. volí výbor (predsedu, podpredsedu a člena výboru),
  4. volí revízora združenia,
  5. odvoláva volených funkcionárov združenia na návrh člena združenia,
  6. prerokováva a schvaľuje správu revízora o činnosti a hospodárení združenia,
  7. prerokováva a schvaľuje rozpočet združenia a plán činnosti,
  8. rozhoduje o výške registračného a členského poplatku na nasledujúci rok,
  9. rozhoduje o zániku združenia,
  10. rozhoduje o neprijatí za člena združenia, o vylúčení člena zo združenia.
 5. Členská schôdza je uznášaniaschopná v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov združenia s právom hlasovať.
 6. Prijatie rozhodnutí členskej schôdze:
  1. združenie sa uznáša „jednoduchou“ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať / prijímanie členov,plán akcií na budúci rok …/
  2. o zmene stanov musí rozhodnúť „kvalifikovaná väčšina,“t.j. 9/10 väčšina hlasov prítomných členov s právom hlasovať,
  3. o zániku združenia musí rozhodnúť „kvalifikovaná väčšina“, t.j. 9/10 väčšina hlasov všetkých členov s právom hlasovať,
  4. o nakladaní s nehnuteľným majetkom združenia musí rozhodnúť „kvalifikovaná väčšina“, t.j. 9/10 väčšina všetkých členov s právom hlasovať.
 7. Zo zasadnutí členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.

Čl. VI
Výbor

 1. Výbor združenia je výkonným orgánom združenia a zabezpečuje činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze a zabezpečuje plnenie rozhodnutí členskej schôdze.
 2. Výbor a ich členov volí a odvoláva členská schôdza na obdobie 5 rokov.
 3. Výbor rozhoduje o veciach týkajúcich sa činnosti združenia medzi členskými schôdzami, ak nie sú vyhradené členskej schôdzi.
 4. Vypracúva plán činnosti, výročnú správu a predkladá ich členskej schôdzi.
 5. Výbor združenia má 3 členov, tvoria ho predseda, podpredseda a člen výboru. Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby.
 6. Výbor zodpovedá za hospodárenie a správu majetku združenia.
 7. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda združenia. Predseda združenia je oprávnený v celom rozsahu konať za združenie a to tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému názvu združenia, k svojmu menu a funkcii pripojí vlastnoručný podpis. V prípade neprítomnosť predsedu združenia, konajú za združenie podpredseda a člen výboru spoločne.

Čl. VII
Revízor

 1. Kontrolným orgánom združenia je revízor združenia.
 2. Revízor združenia dozerá na dodržiavanie stanov združenia, vnútorných predpisov, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 3. Revízor združenia je volený a odvolávaný členskou schôdzou na funkčné obdobie 5 rokov.
 4. Funkcia revízora združenia je nezlučiteľná s funkciou vo výbore združenia.

Čl. VIII
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými predpismi tak, aby prostriedky boli vynakladané čo najefektívnejšie a v prvom rade za účelom realizácie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revízorom združenia.
 2. Prostriedkami združenia sú najmä: členské príspevky, dotácie, dary, granty od fyzických a právnických osôb a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k činnosti združenia podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Čl. IX
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká: zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
 2. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 3. V prípade dobrovoľného rozpustenia združenia členská schôdza menuje likvidátora.
 4. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Členská schôdza je oprávnená o likvidačnom zostatku združenia rozhodnúť len „kvalifikovanou väčšinou“, t.j. 9/10 väčšinou všetkých členov s právom hlasovať. Pri likvidácii združenia sa bude primerane postupovať podľa §70 – 75 Občianskeho zákonníka. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 00.00.2019 členskou schôdzou združenia.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich prerokovania a schválenia, t.j. 00.00.2019 a týmto dňom strácajú platnosť stanovy zo dňa 00.06.1990.
 3. Združenie môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.

V Žiline, dňa 00.00.2019

 

Členovia výboru a osoby zodpovedné za činnosť TJ:

Meno a priezvisko, predseda: Ľubomír Zajac
Meno a priezvisko, podpredseda: Pavol Požár
Meno a priezvisko, člen výboru: Zdenka Špaldoňová
Metodik pohybových aktivít TJ: Pavel Virdzek
Revízor: Marián Topoľský

aktualizácia: 20.03.2019 | počet zobrazení: 85927

počet prístupov od 13.05.2014: 572845